Jak uzyskać dotację na fotowoltaikę

1 lipca br. ruszył kolejny nabór wniosków o dotację z programu dofinansowania domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Budżet na jego realizację wynosi 534 mln zł. Taka kwota wystarczy na dotację dla 178 tys. osób, bo maksymalne dofinansowanie może wynieść obecnie 3 tys. zł. Chyba że ze względu na duże zainteresowanie programem budżet zostanie powiększony.

Choć termin składanie wniosków określono na 22 grudnia 2021 roku, to lepiej z tym nie zwlekać, bo w momencie wyczerpania środków nabór zostanie zamknięty.

Dla kogo i na co dotacja

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, które kupiły i zamontowały mikroinstalację fotowoltaiczną (panele) o mocy elektrycznej od 2kW do 10kW, wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby oraz mają zawartą kompleksową umowę z przedsiębiorstwem sieciowym, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację mogą się ubiegać także osoby, które zakupiły i przyłączyły do sieci instalację przed ogłoszeniem naboru, czyli przed 1 lipca 2021 roku, jednak nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku.

Ogniwa fotowoltaiczne mogą być montowane zarówno na budynku mieszkalnym, jak i na innym (na przykład garażu stojącym obok domu) lub terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Istotne jest jedynie to, żeby wytwarzana energia była wykorzystywana na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego wnioskodawcy. Nie dopuszcza się jednak montażu paneli na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wnioskować o dotację pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe. Ponadto urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

W programie zawarto też wymóg, zgodnie z którym moc instalacji fotowoltaicznej należy dostosować do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w domu wnioskodawcy. Instalacja powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym. Przykładowo, jeśli roczne zużycie energii pobranej z sieci w gospodarstwie domowym wynosi około 4 tys. kWh, to moc instalacji powinna wynieść 5 kW (z panelu o mocy 1 kW można uzyskać rocznie około 950 kWh energii elektrycznej).

Osoba, która otrzymała dotację zobowiązana jest do eksploatacji instalacji – we wskazanej we wniosku lokalizacji – przez co najmniej pięć lat od dnia wypłaty dofinansowania. W tym czasie nie można na przykład zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji, zmienić miejsca jej lokalizacji ani odsprzedać urządzeń – pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych. Spełnienie tego obowiązku będzie wyrywkowo kontrolowane przez pracowników NFOŚiGW.

Uwaga! Nie podlega dofinansowaniu inwestycja polegająca na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Panele solarne